Zahájení výuky 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

 

v pondělí 12. dubna budeme otevírat školu pro všechny žáky. Zatím se ještě MZ nevyjádřilo k okresům, které zůstanou zavřené. Věříme, že se nás to týkat nebude. V opačném případě Vás snad stihneme včas informovat.

 

V podstatě je většina opatření stejná jako při otevření škol 30. 11. 2020. Naší školy se rotační výuka netýká!

 

Nové je samotestování žáků a zaměstnanců školy. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Všechny další potřebné informace k testování najdete v příloze tohoto mailu.

 

Zákonný zástupce má právo zúčastnit se testování svých dětí, které jsou žáky 1. až 3. ročníku. Ve výjimečných případech i u vyšších ročníků. Vzhledem k omezené kapacitě tříd musíme proto provést samotestování ve dvou etapách. Nejdříve budeme testovat žáky bez doprovodu zák. zástupce a v 8:30 hodin bude umožněn vstup žákům se zák. zástupcem a následně bude provedeno jejich testování.

 

Je důležité, aby zákonní zástupci byli k zastižení na svých mobilních telefonech v případě sdělení změny zdravotního stavu jejich dítěte. V takovém případě je třeba zajistit urychlený odchod žáka ze školy v doprovodu svého zákonného zástupce nebo písemně pověřené osoby. Je možné písemné udělit souhlas se samostatným odchodem domů.

 

V případě příznaků jakéhokoliv virového onemocnění (např.: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu…) neposílejte dítě do školy a konzultujte jeho zdravotní stav s ošetřujícím lékařem.

 

Nošení chirurgických roušek platí po celou dobu pobytu v budově, během vycházek, při přesunu na oběd i během oběda, kromě vlastní konzumace jídla.

 

Základní škola

Stále platí zákaz zpěvu a sportovních aktivit.

 

Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) a pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, může ředitel školy stanovit, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

 

Z výše uvedených důvodů jsme museli výrazně pozměnit rozvrh platný od 1. září 2020. Nový rozvrh platný od 12. 4. najdete na stránkách Školy OnLine. Zároveň jsme snížili hodinovou dotaci tělesné výchovy pro 2. až 5. ročník o jednu vyučovací hodinu.

 

Školní družina

 

Ranní družina zůstává zachována s tím, že bude probíhat v učebnách v 1. patře. Žáci budou pouze ve svých třídách a paní vychovatelka S. Černá bude vykonávat nad žáky dozor tak, že se bude pohybovat mezi jednotlivými třídami. Poslední příchod je v 7:10 hodin.

 

Testování žáků přicházejících na ranní družinu bude probíhat v místnosti školní družiny za dohledu paní I. Hrdličkové.

 

Odpolední družina bude probíhat ve dvou odděleních:

1.      oddělení – přihlášení žáci 2. a 5. ročníku – p. vychovatelka Regína Ernestová, umístění v družině, přízemí školy,

2.      oddělení – přihlášení žáci 3. a 4. ročníku – p. vychovatelka Michaela Fimonová, umístění v II. třídě.

Provoz obou družin je do 17:00 hodin.

 

Žáci 1. ročníku odchází po obědě domů, odpolední družinu nemají.

 

Obědy

 

Na obědy budou žáci chodit dle rozvrhu. Pouze ve čtvrtek je tato změna:

 

- 1. ročník – výuka končí v 11:15 hod.,

- 2., 3. a 5. ročník odchází na oběd v 11:45 hodin,

- 4. ročník po skončení svého vyučování.

 

Jakékoliv dotazy směřujte telefonicky na jednotlivé učitele nebo vedení školy.

Věříme, že spolu toto nelehké období zvládneme a že se již blýská na lepší časy.

 

Jan Musílek, ředitel školy