Hygienická opatření v provozu školy

Nařízení ředitele školy  - Hygienická opatření v provozu školy na začátku školního roku 2020/2021

 • Všechna hygienická opatření se řídí pokyny MŠMT a MZd
 • Vstup cizích osob do prostoru školy je zakázán. Veškeré návštěvy se musí předem nahlásit. Před vstupem do budovy školy se ohlásí zazvoněním a vyčkají na příchod doprovodu.
 • NÁVŠTĚVY VSTUPUJÍ DO BUDOVY ŠKOLY POUZE S ROUŠKOU.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do školy, ani před budovou školy.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve výuce.
 • Škola průběžně žákům i zaměstnancům opakuje pravidla osobní hygieny.
 • Škola upozorňuje zaměstnance i zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Aktivity jiných subjektů v prostorách školy jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit s žáky a zaměstnanci školy. Při střídání provozů se zajistí řádné větrání, úklid a dezinfekce prostor.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s nemocí COVID 19 škola postupuje podle pokynů KHS a dodržuje všechna aktuálně platná mimořádná opatření  vyhlášení příslušnou KHS nebo plošně MZd.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u žáků příznaky infekčního onemocnění. Při jejich zjištění dodržuje postup stanovený manuálem MŠMT.

 Hygienická pravidla:

 • Žáci v budově školy nenosí roušky pouze ve třídách. Ihned po příchodu do školy si dezinfikují ruce. Během dne si ruce často myjí i dezinfikují.
 • V každé místnosti i při vstupu do budovy jsou umístěny prostředky pro dezinfekci rukou.
 • Místnosti se pravidelně větrají.
 • Prostory školy jsou pravidelně dezinfikovány.
 • Při zahájení školního roku nemusí  žáci přinést čestné prohlášení.

  Další podrobnosti o mimořádných hygienických opatřeních  se nachází v manuálu MŠMT.O změnách budou zákonní zástupci informováni písemně, na webu školy, nebo dalším prokazatelným způsobem. V Praskolesích dne 1.9.2020  Mgr.Jan MusílekŘeditel ZŠ Praskolesy