Zápis žáků z Ukrajiny k povinné školní docházce 2023/2024 Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи

 • Posted on: 26 June 2022
 • By: admin

Zápis žáků z Ukrajiny k povinné školní docházce 2023/2024

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» – освіта)

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи ZŠ Prakolesy oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23: 

 

7. 6. 2023, od  14:00 do 17:00 hodin

 

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023: 

 

7. 6. 2023, 14:00 - 17:00

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

 

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

 

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:                       7. 6. 2023, od  14:00 do 17:00 hodin

Místo zápisu / Місце запису:                                 ZŠ Praskolesy, okres Beroun

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:        0

(Ředitel školy musí vypsat tento zvláštní termín, i když má již plnou kapacitu z běžného zápisu musí uvést počet volných míst 0 – lex Ukrajina školství podle § 2 odst. 5 neumožňuje zápis z tohoto důvodu nevypsat).

Organizace zápisu / Порядок запису:

 

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

 

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

 

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

 

заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

 

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

 

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

 

документ, що дає право представляти дитину.

 1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

 

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • Zveřejnění přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude vyvěšeno na webových stránkách školy a u hlavního vchodu školy.
 • Rozhodnutí vydá ředitel školy bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí se vydává ve 2 vyhotoveních (pro zákonného zástupce a k založení do spisu žáka školy).
 • Zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě do 15 dnů. Tato lhůta započne následující den po doručení rozhodnutí (pokud se zákonný zástupce nevzdá odvolání na místě při osobním převzetí rozhodnutí).

 

Рішення про зарахування дитини до базової освіти

Публікація прийнятих дітей за присвоєним реєстраційним номером буде розміщена на сайті школи та біля центрального входу школи.

Ухвала виноситься директором школи невідкладно, але не пізніше 30 днів з дня відкриття адміністративного провадження.

Рішення видається у 2-х примірниках (для законного представника та для включення до справи учня).

Законний представник може оскаржити рішення директора школи протягом 15 днів. Цей строк починається з наступного дня після вручення рішення (якщо законний представник не подає апеляцію на місці після особистого прийняття рішення).

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • Ředitel školy vydá rozhodnutí o nepřijetí bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě do 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 •  

Рішення не приймати дитину до базової освіти

Постанову про не зарахування директор школи виносить невідкладно, але не пізніше 30 днів з дня відкриття адміністративного провадження.

Рішення про недопуск початкова школа доставить законному опікуну дитини.

На рішення директора школи законний опікун дитини може подати апеляцію протягом 15 днів, починаючи з дня після народження.

 

V /м. Praskolesích dne/дата 25. 4. 2023

Ředitel základní školy / Директор початкової школи 

 

Mgr. Jan Musílek