Základní škola


Základní škola je málotřídní škola s pěti ročníky ve čtyřech třídách, jejíž součásti je školní družina. Na obědy žáci chodí do nedaleké mateřské školy, kde mají k dispozici samostatnou školní jídelnu. Výuka všech pěti ročníků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola malého stromu“.

Konkrétní ročníky v jednotlivých třídách se rozdělují vždy pro jeden školní rok – tzn., na konci prázdnin, před začátkem nového školního roku. Zkušení pedagogové volí vždy takovou skladbu školní třídy, aby bylo možné přihlédnout k potřebám všech žáků.

Málotřídní uspořádání základní školy je v některých směrech – zejména pro pedagogy, náročnější. Děti se ale také přirozeným způsobem naučí kooperovat, tolerovat druhé a rozvinou si schopnost samostatně a kreativně pracovat. Nespornou výhodou je také celkově nižší počet žáků ve třídách - i v celé škole. Toto uspořádání umožňuje pedagogům navázat s dětmi bližší kontakt a citlivě je podpořit nejen v roli žáka. Pedagogové také získávají větší prostor pro individuální práci s dětmi a mohou citlivě zachytit jejich případné potíže. Individuální a přátelský přístup ke každému žákovi je u nás samozřejmostí.

Hlavní cíle a zásady výchovně-vzdělávací práce s dětmi:

 • Vytvořit bezpečné, přátelské a podnětné prostředí pro harmonický rozvoj osobnosti dětí.
 • Zajistit všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte, s přihlédnutím k individuálním potřebám.
 • Utvářet a posilovat kladné vztahy mezi dětmi, rodiči a školou.
 • Pracovat maximálně profesionálně, s využitím nejnovějších poznatků a metod.

 

Během všech aktivit s dětmi klademe zejména důraz na:

 • Rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí.
 • Rozvoj schopnosti kooperace a tolerance.
 • Rozvoj fantazie, kreativity a přirozené zvídavosti dětí.
 • Maximální „propojení“ teoretických poznatků s reálnou zkušeností.

 

Přehled zařazení ročníků do tříd pro aktuální školní rok (2023/2024):

třída: ročníky: třídní učitel:  
       
I. 1.ročník
 
Květoslava Musílková DiS. 776 855 699
II. 2.ročník
3.ročník
Mgr. Tereza Ošmerová 728 956 268
III.

4.ročník

Mgr. Stanislava Vodičková  603 725 076
III.

5.ročník
 

Mgr. Jan Musílek 606 650 655

 

Přehled žáků ve třídách pro aktuální školní rok (2022/2023)

ročník: počet žáků: poznámka:
1.ročník 17 žáků 10 dívek, 7 chlapců
2.ročník 10 žáků 7 dívek, 3 chlapci
3.ročník 13 žáků 4 dívky, 9 chlapců
4.ročník 9 žáků 2 dívky, 7 chlapců
5.ročník 12 žáků 6 dívek, 6 chlapců

Jaké jsou výhody docházky do málotřídní školy (mj. léty ověřené):

 • ve škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro děti méně stresující prostředí než ve velké škole,
 • vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách je větší možnost využívání individuálního přístupu k žákům a mnohem lepší možnost upravit tempo výuky podle stupně vývoje žáka,
 • v prostředí malé školy se daří úspěšněji předcházet sociálně patologickým jevům (kouření, šikana),
 • při spojení ročníků pomáhají starší děti mladším spolužákům; učí se pracovat samostatně, což je velká výhoda pro pozdější studium,
 • škola je otevřená vůči rodičům či veřejnosti (nejen v den otevřených dveří),
 • úzká spolupráce s mateřskou školou či zřizovatelem.

Čím je tedy výchovně vzdělávací práce v málotřídní škole specifická?

Zejména:

 • v principu skupinového vyučování – učitel musí žáky všech ročníků zaměstnávat tak, aby se vzájemně nerušili,
 • v uplatňování principu tzv. otevřené třídy – žáci patřící k jednomu ročníku se pro některé předměty spojují s žáky jiného ročníku,
 • ve zvyšování sociální kooperace mezi žáky – žáci jsou častěji vystaveni příležitostem ke spolupráci a respektu k ostatním.